KÖMƏK

SAYT vasitəsilə qoşulmaq üçün – günün sualına cavab yazıb “cavab ver” düyməsini sıxmaqla abunə ol. SMS vasitəsilə qoşulmaq üçün - "start" ,boş smslə və ya suala cavab yazıb 9966-ya göndərməklə abunə ol. Sizə gələn gündəlik suallara cavab verib daha çox həddiyə qazanın. Dayandırmaq üçün "stop viktorina" yazıb 9966 -ya göndərin.

Balınızı öyrənmək üçün "bal" sözünü 9966-ya göndərin.